സർവ്വ മംഗള മംഗല്യേ ശിവേ സർവ്വാർത്ഥ സാധികേ
ശരണ്യേ ത്രയംബകേ ഗൗരി നാരായണി നമോസ്തുതേ

TEMPLE WORSHIP TIMING

MORNING : 06.00 am To 10.30 am
EVENING : 05.00 pm To 08.00 pm

Morning

6.00 am

6.30 am

7.45 am

8.30 am

Temple Opens

The morning Worship

Pooja

Naivedya

Evening

6.30 pm

7.30 pm

Deeparadhana

Naivedya

Special Pooja In Thaneenamrith And Nirmalya