സർവ്വ മംഗള മംഗല്യേ ശിവേ സർവ്വാർത്ഥ സാധികേ
ശരണ്യേ ത്രയംബകേ ഗൗരി നാരായണി നമോസ്തുതേ

Vereekara Bhagavathi Temple

Please Donate...

The Chairman

Trustee Board Peralam

Sree Bhagavathi Kshethram

Kerala Grameen Bank Peralam Branch

IFS code : KLGB0040512

Account no: 405121 0000 4645