സർവ്വ മംഗള മംഗല്യേ ശിവേ സർവ്വാർത്ഥ സാധികേ
ശരണ്യേ ത്രയംബകേ ഗൗരി നാരായണി നമോസ്തുതേ

The festival are scheduled following the Malayalam Calendar and Panjanga.
Major festival s for the English calendar year 2019 is prepared for convenient reference.

19 To 24 December 2018 Pattu Mahotsavam
19 December 2018 Ayilyam Pooja , Sarpabali
12 March 2019  Pooram startes
20 March 2019 Pooram Kuli
10 April 2019  Vereekara Kavu Prathishta Dhinam
21 April 2019 Pooram Kuli
21April 2019 To 25 April 2019 Vareekara kavu Theyyam Kaliyattam
11 June 2019 Peralam Prathishta dinam
15 August2019 Nira
10 September 2019 Puthari
29 September 2019 To 8 October 2019  Navarathri Utsavam
17 October 2019 Kaveri samkremamam
9 December 2019 To 12 December 2019 Pattu Maholsavam
16 December  Ayilayam Pooja , Sarpabali
6 March, 4 May, 31 July, 28 October 2019  Vereekara Kavu Karikhalazham