സർവ്വ മംഗള മംഗല്യേ ശിവേ സർവ്വാർത്ഥ സാധികേ
ശരണ്യേ ത്രയംബകേ ഗൗരി നാരായണി നമോസ്തുതേ

Contact Information

The Secretary


Peralam Devi Temple,

Peralam, Payyanur

Kannur Dist., Kerala.

Pin - 670 521

+91 9847301386 , +91 9400761156

peralamtemple@gmail.com

Please Donate...

The Chairman

Trustee Board Peralam

Sree Bhagavathi Kshethram

Kerala Grameen Bank Peralam Branch

IFS code : KLGB0040512

Account no: 405121 0000 4645